Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid 1.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke vorm van dienstverlening en alle werkzaamheden, offertes en aanbiedingen van Healthlab en op alle overeenkomsten tussen Healthlab en opdrachtgever, respectievelijk diens rechtsopvolger(s), onder uitdrukkelijke uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden. 1.2. Dienstverlening door Healthlab omvat de in de overeenkomst beschreven diensten en werkzaamheden, inclusief alle wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen die na de totstandkoming van de overeenkomst tussen Healthlab en opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming overeenkomst 2.1. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van de schriftelijk door Healthlab uitgebrachte offerte. 2.2. Een offerte is niet langer geldig dan twee maanden nadat zij is uitgebracht, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. 2.3. Een overeenkomst voor een opdracht waaraan geen schriftelijke offerte is voorafgegaan of die wordt verstrekt na het verstrijken van de in artikel 2.2 genoemde termijn, komt pas tot stand na schriftelijke aanvaarding door Healthlab.

3. Wederzijdse verplichtingen 3.1. Healthlab zal, met inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen, de opdracht volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en de belangen van de opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen behartigen. Deze verplichting betreft een zogenaamde ‘inspanningsverplichting’, Healthlab kan geen garantie geven dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook inderdaad behaald zal worden. Hiervoor wordt dan ook geen aansprakelijkheid aanvaard. 3.2. Offertes van Healthlab zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. De opdrachtgever is gehouden Healthlab al datgene ter beschikking te stellen dat Healthlab noodzakelijk en/of nuttig acht voor het uitvoeren van de overeengekomen dienstverlening. Eventuele kosten die zijn/worden veroorzaakt door het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige informatie door de opdrachtgever komen voor zijn rekening. 3.3. Healthlab zal alles doen wat redelijkerwijs kan worden verwacht om de opdracht uit te voeren binnen het met opdrachtgever overeengekomen tijdschema. Dit tijdschema geldt echter bij benadering en bevat geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 3.4. Wanneer aan Healthlab feiten en/of omstandigheden bekend worden die de realisering van de werkzaamheden of de te leveren diensten volgens het overeengekomen tijdschema onmogelijk maken, zal Healthlab de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen, eventueel onder vermelding van een nieuw tijdschema.

4. Tarieven 4.1. Alle tarieven zijn vastgelegd in de offerte en/of op de website van Healthlab. 4.2. Healthlab behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen met ingang van een nieuw kalenderjaar. Opdrachtgever wordt daarover uiterlijk zes weken voor invoering van de wijzigingen schriftelijk geïnformeerd en wordt geacht met de wijzigingen te hebben ingestemd, tenzij hij Healthlab binnen 30 dagen na de kennisgeving schriftelijk van het tegendeel bericht. 4.3. Kosten die worden gemaakt doordat derden moeten worden ingeschakeld, zijn niet inbegrepen in de tarieven zoals vermeld in de offerte of op de website van Healthlab en komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. Indien het noodzakelijk is medische informatie in te winnen bij derden, komen kosten in verband met het inwinnen van deze informatie voor rekening van de opdrachtgever, eveneens indien niet anders overeengekomen. Het voorgaande is ook van toepassing in het geval dat inschakeling van derden op grond van (wettelijke) regelingen is vereist.

5. Betalingsvoorwaarden 5.1. Facturen van Healthlab dienen binnen 14 dagen na ontvangst door de opdrachtgever te worden voldaan. 5.2. Indien de opdracht over een aantal maanden wordt uitgespreid, wordt aan het einde van elke maand een factuur opgemaakt voor de in die maand aan de opdracht bestede uren. 5.3. Indien de opdrachtgever de factuur niet binnen betalingstermijn voldoet, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat nadere sommatie of schriftelijke ingebrekestelling vereist is. Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is, is de opdrachtgever de wettelijke rente over het uitstaande bedrag verschuldigd en komen de gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten van Healthlab ter verkrijging van voldoening van de factuur voor rekening van de opdrachtgever. De verplichting van Healthlab tot het verlenen van de overeengekomen diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort en herleeft pas nadat de factuur is voldaan. Dit laat onverlet de verplichtingen van de opdrachtgever tot betaling van het verschuldigde bedrag. 5.4. Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever naar het oordeel van Healthlab daartoe aanleiding geeft, kan Healthlab nadere zekerheid van de opdrachtgever verlangen, bij gebreke waarvan Healthlab de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten totdat de gevraagde zekerheid door de opdrachtgever is gesteld. 5.5. Indien de overeenkomst vanwege een niet aan Healthlab toerekenbare tekortkoming tussentijds is beëindigd, is door de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de overeengekomen vergoeding verschuldigd als met de stand van de uitgevoerde werkzaamheden overeenkomt.

6. Annulering van afspraken 6.1. Annulering van geplande afspraken ter verlening van de door Healthlab geleverde diensten dient uiterlijk een werkdag voor het afgesproken tijdstip te geschieden. 6.2. Geplande afspraken ter verlening van de door Healthlab geleverde diensten die minder dan een werkdag voor de geplande startdatum door of namens de opdrachtgever worden geannuleerd, kunnen volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7. Geheimhouding 7.1. Partijen verbinden zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht ontvangen informatie waarvan uit de aard voortvloeit of kan worden vermoed dat deze vertrouwelijk is dan wel waarvan de andere partij heeft medegedeeld dat deze vertrouwelijk is, behoudens voor zover Healthlab of de opdrachtgever ingevolge een wettelijk voorschrift verplicht is tot verstrekking van bepaalde gegevens. 7.2. Healthlab zal een geheimhoudingsplicht opleggen aan haar medewerkers en aan alle bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden. 7.3. Slechts gegevens die nodig zijn ter uitvoering van de wettelijke en contractuele taken zullen door Healthlab aan de opdrachtgever en/of zijn verzekeringsmaatschappij worden doorgegeven, met inachtneming van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet op de Persoonsregistratie. 7.4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Healthlab mag de opdrachtgever geen mededelingen doen over de werkwijze en aanpak van Healthlab waarvan de opdrachtgever kan vermoeden dat deze informatie de marktpositie van Healthlab schaadt of kan schaden.

8. Intellectueel eigendom 8.1. Healthlab behoudt zich het auteursrecht voor op alle door Healthlab in het kader van de opdracht uitgebrachte rapporten, adviezen en overige geschriften. 8.2. De opdrachtgever mag door Healthlab uitgebrachte rapporten, adviezen en overige geschriften vermenigvuldigen voor eigen gebruik, voor zover passend binnen het doel van de overeenkomst.

9. Aansprakelijkheid 9.1. Healthlab is uitsluitend aansprakelijk voor schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van haar schuld, met dien verstande dat de aansprakelijkheid is beperkt tot bedrag voor vergoeding van schade waarvoor Healthlab verzekerd is, dan wel redelijkerwijze gezien de in de branche geldende gewoonten verzekerd behoorde te zijn. De beperkingen in artikel 9.2 en 9.3 zijn hierbij van toepassing. 9.2. Healthlab is niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit niet-, niet-volledige of niet-tijdige nakoming van haar verplichtingen ten gevolge van niet-toerekenbare tekortkomingen. Onder niettoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan: elke omstandigheid die de naleving van de overeenkomst door Healthlab belemmert en die in redelijkheid niet voor het risico van Healthlab behoort te komen. 9.3. Healthlab is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving en/of stagnatieschade. Indien Healthlab ter zake van enige schade die voortvloeit uit haar werkzaamheden en waarvoor zij krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door derden mocht worden aangesproken, dan vrijwaart de opdrachtgever Healthlab van enige aansprakelijkheid.

10. Duur, opzegging en ontbinding van de overeenkomst 10.1. Na het verstrijken van de overeengekomen periode wordt de overeenkomst telkens voor een zelfde periode stilzwijgend verlengd, tenzij Healthlab of de opdrachtgever per aangetekende brief heeft opgezegd, waarbij een opzegtermijn van twee maanden voor het einde van de lopende contractperiode in acht dient te worden genomen. 10.2. Partijen hebben, voor zover hieronder bepaald, het recht de overeenkomst per aangetekend schrijven onder opgaaf van redenen eenzijdig zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien: – de wederpartij enige verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst niet nakomt en de niet-nakoming zo ernstig van aard is, dat van de andere partij naleving van de verplichtingen uit de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd; – door de wederpartij faillissement wordt aangevraagd, aan de wederpartij surseance van betaling wordt verleend dan wel door de wederpartij maatregelen worden getroffen die duiden op liquidatie of staking van de onderneming; – de wederpartij een beroep doet op overmacht en de overmachtsperiode langer dan 13 weken heeft geduurd of vaststaat dat deze langer dan 13 weken zal gaan duren. 10.3. Behoudens de in artikel 10.2 genoemde gevallen is tussentijdse ontbinding van de overeenkomst niet mogelijk. 10.4. Bij beëindiging of ontbinding van de overeenkomst blijven de verplichtingen die naar hun aard voortduren, onverminderd van kracht.

11. Toepasselijk recht en geschillen 11.1. Op de Algemene Voorwaarden Healthlab en de offertes en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 11.2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een door Healthlab uitgebrachte offerte of een door Healthlab aangegane overeenkomst, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Healthlab info@healthlab.eu

health check healthlab